Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A tájékoztatás a www.digitalisfotosuli.hu honlappal kapcsolatos személyes adatok kezelésére terjed ki.

Adatkezelő megnevezése: Földi Pál egyéni vállalkozó

Adatkezelő székhelye: 9028 Győr, Major u. 3.

Elérhetőség:digifotosuli@gmail.com

Adatkezelő adatvédelmi nyilatkozata

A személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályi előírások szerint járok el, az adatokat az előírásoknak megfelelően kezelem. Kizárólag olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kezelek, amely az adatkezelési célhoz elengedhetetlenül szükséges és elégséges, vagy más jogszabályok által kötelezően előírt. Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatok.

A személyes adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezelek, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg felel a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az adatokat legfeljebb az érintett törlési kérelméig tárolom biztonságos szervereken illetve saját számítógépen, valamint papíralapú szerződéseken.

Biztonsági rendszerem kialakítása során a tőlem telhető módon maximálisan figyelembe vettem a rendelkezésemre álló technológiai információkat, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Amennyiben bármely érintett felhasználó úgy véli, hogy megsértettem a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, kérem vegye fel velem a kapcsolatot, hogy orvosolhassam az esetleges jogsértést.

Adatkezelés célja és jogalapja

A honlapon lévő jelentkezési és kapcsolati űrlap lehetőséget biztosít a kapcsolat felvételre és a meghirdetett rendezvényekre történő jelentkezésre. Az űrlap kitöltésének és elküldésének feltétele az adatkezelési tájékoztató elfogadása és hozzájárulás az önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés célja: üzleti kapcsolat, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek kiküldése, tájékoztatás az akciókról, hírekről, rendezvényekről, eseményekről.

Kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, lakcím

Sütik (cookie)

A honlap működésének statisztikai elemzésének céljából a rendszer anonim látogatottsági adatként tárolja a látogatás időtartamát, a látogató egyéni beállításait ezáltal megkönnyítve a honlap használatát és lehetővé téve a saját hirdetések megjelenítését.

Adatkezelés célja: a honlap látogatási szokásainak vizsgálata

Kezelt személyes adatok köre: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a látogatott oldalak címei, a használt böngészőprogram fajtája

A honlap használata során megadott adatok kezelése az érintett látogató (felhasználó) önkéntes hozzájárulásával és ezen tájékoztató ismeretében történik. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása (a kijelölt helyre kattintva vagy a honlap látogatásának folytatása) igazolja az adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a felhasználó nem ért egyet a cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően beállíthatja, vagy a honlapról kilépve bezárhatja azt.

Harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások során használt Cookie-k:

Google – felhasználói statisztikák céljából  https://policies.google.com/privacy

Facebook – célzott hirdetési optimalizáció céljából – https://www.facebook.com/policy.php

Popup – adatkezelési tájékoztató megjelenítése céljából – https://wppopupmaker.com/privacy-policy/

Amennyiben a honlap üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó külső szolgáltató, az adatkezelők tájékoztatása nélkül adatkezelési tevékenységet folytatna, az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek.

Az adatkezelő nyilvántartásába az ügyfelek szerződéshez szükséges személyes adatai is rögzítésre kerülnek. Az adatkezelő fotós üzleti tevékenységéből kifolyólag, az ügyfelekről, mint érintettekről az adatkezelő a fényképeket (mint személyes adatokat) is tárol és kezel. A fényképek törlésére az érintett kérelmére kerül sor.

Adatkezelés célja: szerződési kötelezettség teljesítése.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, igazolványszám, képmások

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a számviteli törvény rendelkezése

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése alkalmával technikai jelleggel adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve: ICON Média Kft Adatfeldolgozó címe: www.webdigital.hu Adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltató

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatkezelés szabályai 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a honlap technikai működése során automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

A felhasználó a honlap oldalaira történő belépéssel elfogadja a tájékozató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

Az érintett felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és így

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatkezelő e-mail címére küldött levélben.

Az adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

-ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
-ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
-törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintettek bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (www.naih.hu Budapest, Szilágyi E fasor 22/C). Továbbá az érintettek bíróság előtt is gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a jogszabályokban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget a honlap használatából, látogatásából eredő esetleges károkért. A tájékozató hatálya nem terjed ki azokra az adatkezelésekre, amelyek a honlapon keresztül elérhető (linkek), harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tekintetében valósul meg.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatát módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintett hozzájárulását.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról.